Biểu mẫu dịch vụ khách hàng 2021
Biểu mẫu dịch vụ khách hàng 2021
(Ngày đăng: 18/03/21)
  1. Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người có hộ khẩu tại TP.HCM. Tải về máy
  2. Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người lao động, sinh viên thuê nhà để ở. Tải về máy 
  3. Mẫu đơn cắt chuyển định mức. Tải về máy 
  4. Mẫu đơn đề nghị lắp đặt đồng hồ nước. Tải về máy
  5. Mẫu đơn đề nghị nâng, dời đồng hồ nước. Tải về máy
  6. Mẫu đơn đề nghị nâng, dời, thay ống ngánh. Tải về máy
  7. Mẫu đơn đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước. Tải về máy
  8. Mẫu đơn đăng ký định mức nước sinh hoạt. Tải về máy
  9. Mẫu đơn yêu cầu tái lập danh bộ đồng hồ nước. Tải về máy