Biểu mẫu dịch vụ khách hàng 2022
Biểu mẫu dịch vụ khách hàng 2022
(Ngày đăng: 11/05/22)
1. Mẫu phiếu đề nghị lắp đặt đồng hồ nước (Phụ lục 1). Tải về máy
2. Mẫu phiếu đề nghị tái lập danh bộ (Phụ lục 2)Tải về máy 
3. Mẫu phiếu đề nghị nâng, dời đồng hồ (Phụ lục 3)Tải về máy 
4. Mẫu phiếu đề nghị đăng ký định mức nước sinh hoạt (Phụ lục 4)Tải về máy
5.1. Mẫu phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt (Phụ lục 5)Tải về máy
5.2. Mẫu thông báo số định danh cá nhân của Bộ Công An (Phụ lục 5 tiếp theo). Tải về máy
5.3. Mẫu thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú của Bộ Công An (Phụ lục 5 tiếp theo). Tải về máy
6.1. Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công An (Phụ lục 6). Tải về máy
6.2. Mẫu thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú của Bộ Công An (Phụ lục 6 tiếp theo). Tải về máy
6.3. Mẫu phiếu đề nghị xác nhận lưu trú và cấp định mức nước sạch đối với người thuê trọ, tạm trú (Phụ lục 6 tiếp theo)Tải về máy
7. Mẫu phiếu đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (Phụ lục 7)Tải về máy