Giá biểu, đơn giá, cách tính tiền nước
(Ngày đăng: 14/11/19)
  Đơn giá (đồng/m3)
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Mức sử dụng nước nước sinh hoạt
a) Đến 4m3/người/tháng
- Hộ dân cư 5.600 6.000 6.300 6.700
- Riêng hộ nghèo và cận nghèo 5.300 5.600 6.000 6.300
b) Từ 4m3 đến 6m3/người/tháng 10.800 11.500 12.100 12.900
c) Trên 6m3/người/tháng 12.100 12.800 13.600 14.400
Đối tượng sử dụng nước        
  1. Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể
10.900 11.600 12.300 13.000
  1. Đơn vị sản xuất
10.200 10.800 11.400 12.100
  1. Đơn vị kinh doanh - dịch vụ
17.900 19.000 20.100 21.300
(đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

         Đơn giá năm 2019 được áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và đơn giá năm 2020, 2021, 2022 được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.