Biểu mẫu-Văn Bản Luật

1. Loại Biểu Mẫu: Click vào các tiêu đề để tải Biểu mẫu


2. Văn Bản Luật:

SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ 
117/2007/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
 

11/07/2007 Download
69/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
3/05/2007 Download
103/2009/QĐ-UBND Quyết định về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 
24/12/2009 Download
20/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy định về Cung cấp, sử dụng nước và Bảo vệ Công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
9/2/2007 Download
139/2007/QĐ-UBND Về điều chỉnh của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố
 
20/12/2007 Download
04/2009/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng Nước ăn uống"
 
17/06/2009 Download
05/2009/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng Sinh hoạt"
 
17/06/2009 Download
124/2011/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 28/12/2011 Download