Hướng dẫn đăng ký định mức nước
Hướng dẫn đăng ký định mức nước
(Ngày đăng: 13/05/22)
* Quý khách có hộ khẩu / KT3 / xác nhận thông tin về cư trú / căn cước công dân / chứng minh nhân dân tại nơi muốn đăng ký hoặc cùng phường / xã với nơi đăng ký định mức nước:
- Mẫu phiếu đề nghị đăng ký định mức nước sinh hoạt. 
- Giấy báo, tin nhắn thông báo tiền nước hoặc hóa đơn kỳ mới nhất tại địa chỉ đăng ký  (bắt buộc) và địa chỉ cắt định mức nước (nếu có).
  • Bản sao có chứng thực hộ khẩu/KT3/xác nhận thông tin về cư trú/căn cước công dân/chứng minh nhân dân của tất cả nhân khẩu muốn đăng ký định mức nước.
  • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận số nhà (nếu địa chỉ có thay đổi so với địa chỉ trên hóa đơn tiền nước).
* Quý khách có hộ khẩu / KT3 / xác nhận thông tin về cư trú / căn cước công dân / chứng minh nhân dân khác xã phường/quận với nơi đăng ký định mức nước:
- Phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt. (phụ lục 5).                                              
- Giấy báo, tin nhắn thông báo tiền nước hoặc hóa đơn kỳ mới nhất tại địa chỉ đăng ký và địa chỉ cắt định mức nước.
- Bản sao có chứng thực hộ khẩu/KT3/xác nhận thông tin về cư trú/căn cước công dân/chứng minh nhân dân của tất cả nhân khẩu
muốn đăng ký định mức nước.
- Một trong các thông báo sau:
  • Giấy “thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin nơi thường trú trùng với địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước (theo mẫu 01 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An) – (phụ lục 5 tiếp theo).
  • Giấy “thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin nơi thường trú trùng với địa chỉ lắp đặt ĐHN ( theo mẫu CT08 ban hành theo thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An) - (phụ lục 5 tiếp theo).
- Bản sao có chứng thực
* Quý khách có hộ khẩu ngoài TP.HCM hoặc đăng ký cho người thuê trọ:
- Một trong các loại xác nhận:
  • Hoặc giấy “xác nhận thông tin về cư trú” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin tạm trú tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước (theo mẫu CT 07 ban hành theo thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An) – (phụ lục 6).
  • Hoặc “Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin tạm trú tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước ( theo mẫu CT08 ban hành theo thông tư số 56/2021TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An) - (phụ lục 6 tiếp theo).
  • Phiếu đề nghị xác nhận lưu trú và cấp định mức nước sạch (có đóng dấu của Công an phường/xã) tại địa chỉ đăng ký (phụ lục 6 tiếp theo).
- Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước tại nơi đăng ký định mức nước.
Lưu ý thời hạn cấp định mức:
- Trường hợp là chủ nhà và gia đình (có giấy tờ chứng minh chủ quyền nhà tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước): không xác định thời hạn.
- Trường hợp không phải chủ nhà (ở nhờ/ở trọ, không có hợp đồng thuê nhà): thời hạn cấp định mức là 12 tháng. Sau 11 tháng khách hàng phải đăng ký lại.
- Trường hợp ở nhờ/ở trọ có hợp đồng thuê nhà và có công chứng: Thời hạn cấp định mức theo thời hạn của hợp đồng thuê nhà.