Nghị quyết/Quyết định hội đồng quản trị
Nghị quyết 01/NQ-TA-HĐQT ngày 15/7/2020 vv Chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2019 và chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán (Ngày đăng: 15/07/2020)

Các tin khác: