Nghị quyết/Quyết định hội đồng quản trị
15 QĐ-TA-HĐQT Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Bà Trầm Thị Cẩm Vân-Giám đốc Công ty (Ngày đăng: 04/06/2021)