Nghị quyết/Quyết định hội đồng quản trị
Quyết định số 21/QĐ-TA-TCHC Về việc Ban hành quy chế tài chính sửa đổi của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (Ngày đăng: 15/03/2017)