Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần 3) - Ngày 10/5/2016