Thông tin cổ đông
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Ngày đăng: 28/04/2022)

CẤP NƯỚC  TRUNG AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 27/4/2022, Cấp nước Trung An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại hội trường đơn vị.
Đại hội quy tụ 26 đại biểu đại diện cho 4,959,410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.19%. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu chính về sản lượng, doanh thu, các chỉ tiêu về tài chính, …
Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 (9% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Đồng thời, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bà Dương Hồng Phương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay bà Trầm Thị Cẩm Vân.

Theo Tâm Nguyễn.


 
Số lượt xem: 234