Giá biểu, đơn giá, cách tính tiền nước
(Ngày đăng: 28/05/2015)
GIÁ NƯỚC NĂM 2015
Đơn vị tính là: đồng (VNĐ)
Giá nước
(đồng/m3)

 
Thuế GTGT 
(5%)
Phí bảo vệ môi trường
(10%) (đồng/m3)
Cộng
(đồng/m3)
 
Đối tượng sinh hoạt (GB 11, 21)        
  • Đến 4m3/người/tháng
5.300  265  530  6.095  
  • Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng
10.200  510  1.020  11.730  
  • Trên 6m3/người/tháng
11.400  570  1.140  13.110  
Đối tượng không sinh hoạt        
 - Đơn vị sản xuất (GB 12, 22, 32) 9.600  480  960  11.040  
 - Cơ quan, đoàn thể, HC sự nghiệp (GB 31)      10.300  515  1.030  11.845  
 - Đơn vị kinh doanh, dịch vụ (GB 13, 23, 33) 16.900  845  1.690   19.435  
Số lượt xem: 962