Nghị quyết/Quyết định hội đồng quản trị
Nghị quyết số 07/ NQ-TA-HĐQT phiên họp lần thứ 3 NK 2020-2025 về báo cáo SX-KD, dự thảo BCTC , ký kết các HĐ với Tổng Cty CN Sài Gòn, thuê tư vấn sửa đổi điêu lệ, dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông (Ngày đăng: 28/01/2021)

Các tin khác: