Nghị quyết/Quyết định hội đồng quản trị
Nghị quyết số 03/NQ-TA-HĐQT ngày 18/9/2020 về việc thành lập Phòng Chăm sóc Khách hàng, thống nhất đổi tên 2 phòng Kỹ thuật-Thiết kế - Mạng lưới và Phòng Kinh Doanh - Dịch vụ khách hàng (Ngày đăng: 25/09/2020)

Các tin khác: