Lịch cúp nước
Thông báo về ngưng cung cấp nước trên địa bàn Cấp nước Trung An (Ngày đăng: 22/08/2020)


            Do thực hiện công tác chuyển nguồn điện của Nhà máy nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sẽ ngưng cung cấp nước trên địa bàn thuộc sự quản lý của Công ty.

* Thời gian dự kiến: Từ 00h00 đến 01h00 ngày 24 tháng 8 năm 2020.
                                             
    Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.