Tổng quát
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Ngày đăng: 26/04/2017)
          Sáng ngày 25/4/2017, Công ty Cổ phần cấp nước Trung An đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đến tham dự đại hội, có: Ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-TV. HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, TV. HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; Ông Bùi Thanh Giang – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, TV. HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;  Ông Nguyễn Văn Dụ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
  
(Ảnh: Quang cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát Gồm các Ông bà:
- Ông Bùi Thanh Giang: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Quang Minh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lục Chánh Trường: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Võ Duy Thuận: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
Đồng thời, đại hội thống nhất bầu bổ sung 03 thành niên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm các ông, bà có tên:
- Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguễn Thị Bảo Châu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phan Kim Phượng: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Lương: Thành viên Ban kiểm soát.
 

(ảnh: Bà Võ Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng các thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)