Tổng quát
Thông báo: về việc giảm áp lực nước cung cấp trên địa bàn Quận 12. (Ngày đăng: 20/07/2016)
           
             Do sự cố trên tuyến ống truyền tải, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc giảm áp lực nước cung cấp như sau:
               
             - Thời gian : từ 21/07/2016 đến khi khắc phục hoàn tất (dự kiến 4 ngày)
             - Khu vực bị ảnh hưởng: Phường An Phú Đông, Phường  Thới An, Phường Thạnh Lộc, Phường Thạnh Xuân thuộc địa bàn Quận 12.

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.