Đảng - Đoàn thể
Học tập Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ngày đăng: 20/08/2022)

Sáng ngày 12/8/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khóa VIII tại hội trường đơn vị. Hội nghị đã triệu tập hơn 100 cán bộ là đảng viên, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng tham gia học tập. 


Tại hội nghị, đồng chí Dương Hồng Đệ, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã lần lượt trình bày 04 chuyên đề: 
  • Chuyên đề về Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
  • Chuyên đề về  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
  • Chuyên đề về Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
  • Chuyên đề về Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Tâm Nguyễn.
Số lượt xem: 622