Danh Sách Sự Cố
Danh bạ Họ tên Đia chỉ Số ĐT
Hoàng Văn Linh 31A Thạnh Xuân 18 P.Thạnh Xuân Q.12 0908426603
Ngày báo Nội dung báo bể Xử lý Ngày xử lý
14/06/15 Nhà tôi hiện tại nước máy không thấy chảy, đồng hồ không quay số. Mong c.ty coi lại giúp coi có cắt nước máy nhà tôi hay hệ thống áp suất đẩy nước có bị làm sao không? Mong c.ty sớm hồi đáp 13/07/15
Trang 1 / 1