Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(Ngày đăng: 14/05/21)
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2021 đính kèm như sau:
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021.
3. Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
5. Báo cáo hoạt động năm 2020, định hướng công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2021.
10. Tờ trình về mức thù lao TV.HĐQT và TV.BKS không chuyên trách năm 2021.
11. Tờ trình giao HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
12. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.
13. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
15. Đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP CN Trung An nhiệm kỳ 2020-2025.
16. Nghị quyết dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Số lượt xem: 115380