Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019
(Ngày đăng: 20/05/19)

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2019 đính kèm như sau:
1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2. Thể lệ làm việc và biểu quyết Đại hội.
3. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đông quản trị.
4. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty CPCN Trung An năm 2018 và định hướng công tác SXKD 2019.
5. Báo cáo hoạt động năm 2018, định hướng công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019 của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty CPCN Trung An.
8. Tờ trình của Ban kiểm  soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 .
9. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và thông qua chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2019 của Công ty CPCN Trung An.
10. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký Công ty năm 2019.
11. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
12. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
14. Mẫu thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
15. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và hồ sơ đính kèm.
16. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

 
Số lượt xem: 2224